در نشست شورای سیاست گذاری و نظارت بر شهر مجازی قرآن كه در دانشگاه مجازی المصطفی برگزار شد، استفاده بیشتر از شهر مجازی در المپیاد بین المللی قرآن وحدیث بررسی شد و هم چنین راه كارهایی جهت