با بررسی مجموعه آیاتی که در قرآن کریم درباره آسمانها و زمین آورده شده است، من اینطور برداشت کرده ام که السموات هم جنس ارض هستند و مفهومی کاملاً مادی دارند نه ملکوتی

اینکه ارض و شمس در ایات کنار هم آورده نشده اند ولی ارض با السموات مکرر یاد می شود، میتوان برداشت کرد که السموات نزدیکتر به زمین بوده و همان سیارات منظومه شمسی هستند

ادامه مطلب